บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

30/160 หมู่ 1 ถนนเจษฎาวิถี

ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

E-Mail : sales@surefilter.co.th

Tel. : 0-3445-0350

Fax : 0-3445-0355